ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000028
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาการดำเนินงานป้องกันวัณโรคและโรคเอดส์ในเรือนจำ พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
A study of tuberculosis, AIDS prevention and control in prisons responsible of the Office of Diseases Prevention and Control No.1, Bangkok.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ
การวิจัยเชิงสำรวจ (Cross – sectional survey) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคและโรคเอดส์ในเรือนจำ รวมทั้งการดำเนินงาน และปัญหา อุปสรรค กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคและโรคเอดส์ในเรือนจำจำนวน 11 คน และผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง 11 คนจากเรือนจำจำนวน 11 แห่ง เก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานวัณโรคและโรคเอดส์ในเรือนจำ พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ 2. เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคและโรคเอดส์ในเรือนจำ พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ 3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคและโรคเอดส์ในเรือนจำพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ
ปีที่สำเร็จ
2555
คำค้น
วัณโรค,โรคเอดส์,เรือนจำ,การดำเนินงานป้องกันวัณโรคและโรคเอดส์
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางเขมกร เที่ยงทางธรรม (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download