ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000294
ชื่อโครงการ (ไทย)
สภาพการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่สาธารณสุขเขต 11
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ
สภาพการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่สาธารณสุขเขต 11
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อทราบสภาพการปฏิบัติงาน และแนวทางการประสานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- โฉมสุดา สังขมณี (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download