ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000289
ชื่อโครงการ (ไทย)
ผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำกลาง เชียงใหม่
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อทราบอัตราการป่วยเป็นวัณโรค ลักษณะของผู้ป่วยเป็นวัณโรค ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรคในกลุ่มนักโทษ เรือนจำกลางเชียงใหม่
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
ผู้ป่วยวัณโรค
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- พัฒนา โพธิ์แก้ว (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download