ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000288
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาการต้านยาปฐมภูมิของเชื้อวัณโรค ในผู้ป่วยที่มารับการรักษาวัณโรคที่ศูนย์วัณโรคเขต 10 ในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม 2539-เมษายน 2540
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The study on Initial drug Resistance of Mycobacterium Tuberculosis in TB center 10 Changmai, During may 96-Apr 97
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดโครงการ
การศึกษาการต้านยาปฐมภูมิของเชื้อวัณโรค ในผู้ป่วยที่มารับการรักษาวัณโรคที่ศูนย์วัณโรคเขต 10 ในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม 2539-เมษายน 2540
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
---
ปีที่สำเร็จ
2540
คำค้น
เชื้อวัณโรค,การรักษาวัณโรค
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- อังคณา พลภักดี (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download