ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000285
ชื่อโครงการ (ไทย)
ศักยภาพของชนเผ่ากระเหรี่ยงในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Individual’s Potential for AIDS Prevention and Control among the karen Communities Residing in the Remote Areas of Chiangmai
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินศักยภาพของชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่ตั้งรกรากอยู่ตามพื้นที่สูงในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
ปีที่สำเร็จ
2540
คำค้น
โรคเอดส์, เผ่ากะเหรี่ยง
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นาย วิรัช นิรารุทธ์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download