ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000279
ชื่อโครงการ (ไทย)
การตรวจหาเชื้อมาลาเรียจากฟิล์มเลือดด้วยเทคนิค Real-time Nucleic Acid Sequence-based Amplification และ Molecular beacon
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Detection Plasmodium species from Giemsa-stained thick blood films using Real-time Nucleic Acid Sequence-based Amplification and Molecular beacon
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อมาลาเรียจากฟิล์มเลือด ด้วยเทคนิค Real-time NASBA และ Molecular beacon 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการตรวจหาเชื้อมาลาเรียจากฟิล์มเลือดด้วยเทคนิค Real-time NASBA และ Molecular beacon กับการตรวจหาเชื้อมาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
โรคมาลาเรีย , NASSBA , กล้องจุลทรรศน์ , ฟิล์มเลือด
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- สมศักดิ์ สินธุอุไร (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download