ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000026
ชื่อโครงการ (ไทย)
ศึกษาความชุกของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคติดต่อในวัด พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Prevalence of the Factors Related to Communicable Diseases in Buddhist Temples in the Responsible Area of Office of Disease Prevention and Control 2
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อในวัดที่เป็นวัดแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
ปีที่สำเร็จ
2555
คำค้น
โรคติดต่อ , วัด
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายกษมะ กระต่ายทอง (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download