ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000275
ชื่อโครงการ (ไทย)
พฤติกรรมและภาวะสุขภาพ ของพนักงานอู่ซ่อมรถยนต์ที่เสี่ยงต่อโรคพิษตะกั่วในเขต 8
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Behavior and Health Status of Car-repaired Workers Who Risk to Lead Poisoning in Region 8.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อสํารวจลักษณะทั่วไป พฤติกรรมด้านสุขภาพและภาวะสุขภาพของพนักงานเคาะพ่นสีรถยนต์
ปีที่สำเร็จ
2549
คำค้น
โรคพิษตะกั่ว
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางราตรี ทิตตเมธา (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download