ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000274
ชื่อโครงการ (ไทย)
รายงานการประเมินผลการรักษาผู้ป่วยกามโรค ในหน่วยงานกามโรคในเขตการสาธารณสุขที่ 8
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Evaluation the Treatment of Venereal Disease of Governmental Health Care Provider in Region 8
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการให้ยารักษาผู้ป่วยกามโรคที่มารับการตรวจรักษาในสถานบริการของรัฐ ในเขต 8 เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ 2541
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
ผู้ป่วยกามโรค, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , กามโรค
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสายรุ้ง จันทรปราสาท (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download