ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000273
ชื่อโครงการ (ไทย)
การประเมินผลงานระบาดวิทยา ของหน่วยคู่สัญญาของบริการระดับปฐมภูมิ (CUP) และ เครือข่าย ในพื้นที่ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2548
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Product Evaluation for the epidemiological performance in Contracting unit for Primary care (CUP) and team of Department Prevention and Control 8th, 2005
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
รายละเอียดโครงการ
การประเมินผลงานระบาดวิทยา ของหน่วยคู่สัญญาของบริการระดับปฐมภูมิ (CUP) และ เครือข่าย ในพื้นที่ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2548
ประเภทกลุ่มโรค
SYSTEM
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
การประเมินผลงานระบาดวิทยา ของหน่วยคู่สัญญาของบริการระดับปฐมภูมิ (CUP) และ เครือข่าย ในพื้นที่ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2548
ปีที่สำเร็จ
2548
คำค้น
หน่วยคู่สัญญาของบริการระดับปฐมภูมิ (Contracting unit for Primary care, CUP), การประเมินผลงานระบาดวิทยา (Product Evaluation for the epidemiological performance)
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- กลุ่มระบาด (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download