ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000272
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาปัจจัยเสี่ยงทางระบาดวิทยามาลาเรียพื้นที่แพร่โรค ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The study of epidemiological factors effect for Malaria Control in Khan – makrood, Ban Rai, Uthaithanee
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงของประชาชน และสภาพแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัยของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อโรคมาลาเรีย ที่มีการแพร่เชื้อของโรคตลอดปี
ปีที่สำเร็จ
2549
คำค้น
มาลาเรีย, ระบาดวิทยา
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสาวอรรถพร ณ นคร (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download