ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000271
ชื่อโครงการ (ไทย)
การเฝ้าระวังความไวของยุงลายตัวเต็มวัยและลูกน้ำ ( Aedes aegypti Linn. ) ต่อสารเคมีกำจัดแมลง
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Surveillance on the susceptibility of adult and larvae Aedes Aegypti Linn.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อทราบระดับความไวของยุงลายต่อสารเคมีกําจัดแมลง ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
ปีที่สำเร็จ
2549
คำค้น
ยุงลาย, สารเคมี,กำจัดแมลง
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- กิติยาพรณ์ มานุจำ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download