ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000269
ชื่อโครงการ (ไทย)
การประเมินการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อในหน่วยคู่สัญญาระดับปฐมภูมิ ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Evaluation of Communicable Diseases Control in Contracting Unit of Primary Heath Care in the area of Office of Disease Prevention and Control NO.8
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
รายละเอียดโครงการ
การประเมินการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อในหน่วยคู่สัญญาระดับปฐมภูมิ ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์
ประเภทกลุ่มโรค
SYSTEM
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อในหน่วยคู่สัญญาระดับปฐมภูมิ ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์
ปีที่สำเร็จ
2549
คำค้น
การดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- มานพ แช่มสนิท (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download