ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000268
ชื่อโครงการ (ไทย)
การประเมินความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมการทำงาน ที่มีผลต่อภาวะสุขภาพผู้ทำงานโรงสีข้าว จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Health Risk Assessment from Working Conditions on Rice Mill Workers in Ubonratchatani
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงการ
การประเมินความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมการทำงาน ที่มีผลต่อภาวะสุขภาพผู้ทำงานโรงสีข้าว จังหวัดอุบลราชธานี
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพผู้ทำงาน
ปีที่สำเร็จ
2549
คำค้น
การประเมินความเสี่ยงจากสิ่งแล้วล้อมการทำงาน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ศศินัดดา สุวรรณโณ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download