ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000025
ชื่อโครงการ (ไทย)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบังคับใช้กฏหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในเขตบริเวณ ศาสนสถาน ปี2555
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Factors affecting the Law Enforcement of Alcohol Control Act 2008 in religious place area, 2012
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
รายละเอียดโครงการ
การศึกษาครั้งที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ การปฎิบัติ และการดําเนินการตามกฎหมายตาม พ.ร.บ. ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ พ.ศ.2551 ของผู้ประกอบการ และประชาชนผู้มารับบริการในเขตบริเวณศาสนสถานปี 2555 ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยศึกษาใน3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้รับผิดชอบสถานที่สาธารณะ กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า และ ในกลุ่มประชาชนผู้มาใช้บริการ
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการรับรู้ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของผู้ประกอบการและประชาชนผู้มารับบริการในเขตบริเวณ ศาสนสถาน ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551 ของผู้ประกอบการและประชาชนผู้มารับบริการในเขตบริเวณ ศาสนสถาน ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 3. เพื่อศึกษาการดําเนินงานตามกฏหมาย ตามพ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม พ.ศ.2551 ของประกอบการ และประชาชนผู้มารับบริการในเขตบริเวณ ศาสนสถาน ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ปีที่สำเร็จ
2555
คำค้น
การบังคับใช้กฏหมายตาม,พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายกิตติพงษ์ สุคุณณี (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download