ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000266
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาความต้านทานต่อสารเคมีทีมีฟอสของลูกน้ำยุงลาย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Study on Resistance to Temephos of Aedes aegypti Linnaeus (Diptera : Culicidae)
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่่อศึกษาความต้านทานของลูกน้ํายุงลายต่อสารเคมีทีมีฟอสในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
ปีที่สำเร็จ
2549
คำค้น
ลูกน้ำยุงลาย
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- วาสนา สอนเพ็ง (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download