ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000265
ชื่อโครงการ (ไทย)
บทบาทและปัญหาอุปสรรคการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลชายแดนในพื้นที่สาธารณสุขเขต 7
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Role of and Obstacles met by Border District Organizations in the area under the control of Region 7 Public Health Department with regard to the Prevention andControl of Communicable Diseases.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SYSTEM
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความรู้การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพื้นที่ชายแดน เขตสุขภาพที่ 7 2. เพื่อศึกษาบทบาทการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลพื้นที่ชายแดน เขตสุขภาพที่ 7 3. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพื้นที่ชายแดน เขตสุขภาพที่ 7
ปีที่สำเร็จ
2549
คำค้น
การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ, องค์การบริหารส่วนตำบล
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายวันชัย สีหะวงษ์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download