ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000264
ชื่อโครงการ (ไทย)
การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติในจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Development of the Potentials of National Park Officials with regard to Involvement in the Prevention and Control of Malaria A Case Study of National Parks in Ubon Ratchathani Province
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติใหม่ส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรียโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมการสร้างพลัง ( Empowerment ) ให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติที่ผ่านการอบรมมีพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
โรคไข้มาลาเรีย
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางมนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download