ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000259
ชื่อโครงการ (ไทย)
การใช้ PGL-1 rapid flow test ตรวจหาการติดเชื้อโรคเรื้อนในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The study of PGL-1 rapid flow test to detect infected case of household contact to leprosy patients.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
-
ปีที่สำเร็จ
2549
คำค้น
ตรวจหาการติดเชื้อโรคเรื้อน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นงลักษณ์ เทศนา (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download