ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000024
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาความต้านทานของยุงลายต่อสารเคมี
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดโครงการ
การศึกษาความต้านทานของยุงลายต่อสารเคมี
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษากลไกการสร้างต้านทานของยุงลายต่อสารเคมีที่ใช้ในการดําเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาลเมืองทั้ง 9 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวดขอนแก่น ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลําภูและอุดรธานี
ปีที่สำเร็จ
2555
คำค้น
ความต้านทานของยุงลายต่อสารเคมี
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางวาสนา สอนเพ็ง (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download