ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000254
ชื่อโครงการ (ไทย)
การประเมินความไวของระบบเฝ้าระวังโรค (รง.506) ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 13
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Evaluation of Surveillance system sensitivity in Public Health Region 13 .
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SYSTEM
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อหาความไวของระบบเฝ้าระวังโรคในประเด็นของสัดส่วนผู้ป่วยที่ถูกรายงานต่อจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดในชุมชน สัดส่วนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล และสัดส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วถูกรายงานต่อจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรายงานทั้งหมด
ปีที่สำเร็จ
2549
คำค้น
งระบบเฝ้าระวังโรค
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสาวนันทนา สุขมา (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download