ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000249
ชื่อโครงการ (ไทย)
ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2547
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Coverage of Vaccination in Prathom 1 and Prathom 6 Student of Mahasarakarm Province in 2004.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 และชั้นประถมปีที่ 6 ของจังหวัดมหาสารคาม
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
วัคซีน , การได้รับวัคซีนในนักเรียน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- สาธิต ศรีธรรมานุสาร (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download