ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000248
ชื่อโครงการ (ไทย)
การแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2548
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Prevention and Control of Rabies in Bangruad District Burirum Province in 2005.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการป้องกันโรคในสัตว์ โดยสุนัขและแมวต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ให้ประชาชนมีการปฏิบัติในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้องทั้งก่อนและหลังถูกสัตว์กัด และให้มีการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ในระดับอําเภอ ตําบล หมู่บ้าน
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
พิษสุนัขบ้า, แมว, สุนัข
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- สุรชัย ศิลาวรรณ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download