ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000023
ชื่อโครงการ (ไทย)
การสังเคราะห์งานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของวิธีการควบคุมลูกน้ำยุงลายต่อความชุกลูกน้ำยุงลาย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Systematic Review : Efficacy of Aedes spp. Lavar Control
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดโครงการ
การสังเคราะห์งานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของวิธีการควบคุมลูกน้ำยุงลายต่อความชุกลูกน้ำยุงลาย
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของการควบคุมลูกน้ายุงลายโดยวิธีการต่างๆ 2. เพื่อประมาณค่าอิทธิพล ของวิธีการควบคุมลูกน้ายุงลาย โดยวิธีการต่างๆ ได้แก่ กายภาพ เคมี และชีวภาพ
ปีที่สำเร็จ
2556
คำค้น
วิธีการควบคุมลูกน้ำยุงลาย
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสาวชุติมา วัชรกุล (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download