ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000246
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาสภาวะสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของแรงงานนอกระบบในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 กรณีศึกษากลุ่มอาชีพทอไหมพรม
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Health Condition and Working Environmental Study of Domestic Labor in Public Health Region 13 Case Study in Weaving Group.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
การศึกษาสภาวะสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของแรงงานนอกระบบในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 กรณีศึกษากลุ่มอาชีพทอไหมพรม
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่คุกคามสุขภาพของแรงงานนอกระบบกลุ่มอาชีพทอไหมพรม
ปีที่สำเร็จ
2548
คำค้น
สภาวะสุขภาพ , สิ่งแวดล้อมในการทำงาน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- สุธารัตน์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download