ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000245
ชื่อโครงการ (ไทย)
ประสิทธิผลการใช้การตลาดเชิงสังคมในการส่งเสริมการมารับบริการตรวจวัณโรค ของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดนครราชสีมา
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Effectiveness of Social Marketing in Promoting Tuberculosis Examinations Among the Population at Risk in Nakhon Ratchasima Province.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
เพื่อศึกษาประสิทธิผลการใช้การตลาดเชิงสังคมในการส่งเสริมการมารับบริการตรวจวัณโรค ของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดนครราชสีมา
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิผลการใช้การตลาดเชิงสังคมในการส่งเสริมการมารับบริการตรวจวัณโรคของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดนครราชสีมา
ปีที่สำเร็จ
2548
คำค้น
บริการตรวจวัณโรค
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นัชชา พรหมพันใจ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download