ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000244
ชื่อโครงการ (ไทย)
ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่รับยาต้านไวรัสเอดส์โครงการ NAPHA เขต 5
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Satisfaction Rates of Patients on ART under the NAPHA Project in Region 5.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสในโครงการ NAPHA (National Access to Anti-retroviral Therapy for PHA)
ปีที่สำเร็จ
2548
คำค้น
เอดส์, ยาต้านไวรัส
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ธวัช บูรณถาวรสม (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download