ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000243
ชื่อโครงการ (ไทย)
อัตราการดื้อต่อยาในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ซึ่งมารับบริการที่ศูนย์สาธิตบริการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ระหว่างปีงบประมาณ 2543-2547
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Drug resistant rate among new pulmonary tuberculosis patients who attended TB Demonstration clinic of Office of Disease Prevention and Contron 5th, Nakhonratchasima between 2543-2547.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
ศึกษาอัตราการดื้อต่อยาต้านวัณโรคด่านแรก
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
วัณโรครายใหม่
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- วิษณุชัย วิไลสกุลยง (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download