ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000240
ชื่อโครงการ (ไทย)
พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มวัยรุ่นชาย ในเขต 5 ปี พ.ศ.2547
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Behavioral Surveillance System among Youth in Region 5, 2004.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามแนวโน้มพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์และศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของกลุ่มนักเรียนชายมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนอาชีวะศึกษาปีที่ 2 พนักงานโรงงานและทหารกองประจําการผลัดที่ 1
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
เพศสัมพันธ์, ถุงยางอนามัย, เอดส์
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- มยุรี ศิลป์ตระกูล (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download