ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000239
ชื่อโครงการ (ไทย)
การพัฒนางานป้องกันควบคุมวัณโรคโดยการมีส่วนร่วมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Development of TB prevention and control by participation in Amphur Muang , Nakhonratchasima.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบงานป้องกันควบคุมวัณโรคโดยการมีส่วนร่วมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
วัณโรค
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- สุชัญญา มานิตย์ศิริกุล (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download