ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000238
ชื่อโครงการ (ไทย)
อุบัติการณ์วัณโรคปอดในผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวก ของศูนย์วัณโรคเขต 5 นครราชสีมา พ.ศ.2548
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Incidence of Pulmonary Tuberculosis in Household Contact of Smear Positive Pulmonary Tuberculosis Patients of 5 th Zonal Tuberculosis Center Nakhonratchasima in 2005.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
อุบัติการณ์วัณโรคปอดในผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวก ของศูนย์วัณโรคเขต 5 นครราชสีมา พ.ศ.2548
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาอุบัติการณ์วัณโรคปอดในผู้สัมผัสร่วมบ้าที่อายุมากกว่า 5 ปีขี้นไป ของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวก ที่ขึ้นทะเบียนรักษาที่ศูนย์วัณโรคเขต 5
ปีที่สำเร็จ
2548
คำค้น
วัณโรคปอด , ผู้สัมผัสร่วมบ้าน , ผู่ป่วยวัณโรคเสมหะบวก
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- วิมลจันทร์ นาคจันทึก (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download