ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000237
ชื่อโครงการ (ไทย)
ความพร้อมของศูนย์สุขภาพชุมชนและหน่วยคู่สัญญาหลักของจังหวัดนครราชสีมาในการจัดระบบบริการ ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคและกามโรค พ.ศ. 2548
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Preparedness of Primary Care Unit and Contracting Unit for Primary Care of Nakhonratchasima in Service System Arrangement for Tuberculosis and Venereal Patients in 2005.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินความพร้อมของศูนย์สุขภาพชุมชนและหน่วยคู่สัญญาหลักของบริการระดับปฐมภูมิ ของจังหวัดนครราชสีมา ในการจัดระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคและกามโรค
ปีที่สำเร็จ
2548
คำค้น
ศูนย์สุขภาพชุมชน, ระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคและกามโรค
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download