ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000236
ชื่อโครงการ (ไทย)
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาโรคเรื้อนของบ้านปอแดง ตำบลช่องแมว กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Community Participation Process on Village Leprosy Problem Planning Ban Paudang Community Tumboon Chongmaue Lamtamanchai District Nakornratchasima Province.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อค้นหาข้อมูลพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้นํา กลุ่ม อสม.และกลุ่มตัวแทนผู้ป่วย
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
กระบวนการมส่วนร่วม, การจัดทําแผนแก้ไขปัญหา, โรคเรื้อน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นิยม ไกรปุย (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download