ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000234
ชื่อโครงการ (ไทย)
การพัฒนาระบบการให้บริการงานควบคุมโรคเรื้อนอย่างมีส่วนร่วม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Participation Development of Leprosy Control at Bangroud District, Buri Ram Province.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินงานควบคุมโรคเรื้อนให้บรรลุเป้าหมายการกําจัดโรคเรื้อนอย่างยั่งยืน
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
โรคเรื้อน , ระบบการให้บริการงานควบคุมโรคเรื้อน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- โกเมศ อุนรัตน์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download