ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000232
ชื่อโครงการ (ไทย)
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงการเกิดโรคหืดจากการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มแรงงานนอกระบบ : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้านวม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Risk Factors of Occupational Asthma in OTOP Workers. A case study of Blanket related workers exposure to dust in Nakorn Ratchasima Province.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเกิดโรคหืดจากการทํางานของกลุ่มผลิตผ้านวมบ้านหนองยารักษ์ ต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
โรคหืด,ผ้านวม
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ศรีสมร กมลเพ็ชร (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download