ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000229
ชื่อโครงการ (ไทย)
ระดับความไวต่อสารเคมีกำจัดแมลงของยุงลาย เขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ปี พ.ศ. 2548
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Susceptibility to Insecticides of Aedes aegypti in area of Office of Prevention and Control disease Region 5 , B.E. 2005.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
ระดับความไวต่อสารเคมีกำจัดแมลงของยุงลาย เขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ปี พ.ศ. 2548
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับความไวต่อสารเคมีกำจัดแมลงของยุงลาย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวันครราชสีมา
ปีที่สำเร็จ
2548
คำค้น
สารเคมีกำจัดแมลง , ยุงลาย
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- อภิรัตน์ โสกำปัง (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download