ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000228
ชื่อโครงการ (ไทย)
ผลสัมฤทธิ์โครงการผนึกพลังเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก เขต 5 ปี 2547
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
A Summative evaluation of Thailand’s youth to strengthen Dengue Haemorhagic Fever’s project,the Fifth Zone, 2004.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการผนึกพลังเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออกในด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การบริหารพัฒนาและคุณภาพการให้บริการ
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
ไข้เลือดออก
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- บัณฑิต วรรณประพันธ์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download