ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000227
ชื่อโครงการ (ไทย)
ระบาดวิทยาและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่ง โดยการวิเคราะห์ ตรวจสอบหลายปัจจัย (Multiple variation analysis) เขต 5 พ.ศ.2547
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Epidemiological and Factors related to death of cases from transport accident injuries by multiple variation analysis method,Zone 5th ,2004 B.E
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยาและ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขนส่ง
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
อุบัติเหตุ, ขนส่ง
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- กาญจนา ยังขาว (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download