ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000226
ชื่อโครงการ (ไทย)
การสูบบุหรี่ของพระภิกษุสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Smoking Prevalence among Monks Burirum Province.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อสํารวจความชุกของการสูบบุหรี่ในพระภิกษุและสามเณรความรู้ความคิดเห็นและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพระภิกษุสงฆ์
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
สูบบุหรี่, พระภิกษุสงฆ์
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ประดิษฐ์ ทองจุ่น (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download