ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000225
ชื่อโครงการ (ไทย)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
An associate’s factor with smoking behaviour in male secondary school of Nakhonratchasima municipality region
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
ศึกษาสัดส่วนการสูบบุหรี่ พฤติกรรม ความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับบุหรี่ และปัจจัยต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษา ในเขตเทศบาลนครราชสีมา
ปีที่สำเร็จ
2548
คำค้น
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ , นักเรียนชาย
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ลักลีน วรรณประพันธ์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download