ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000224
ชื่อโครงการ (ไทย)
แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จ.สุรินทร์ ปี 2548
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Guide Line of Behaviour changing for prevention Diabetes and Hypertension diseases in Surin Province,2005
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน
ปีที่สำเร็จ
2548
คำค้น
โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- รัตนาภรณ์ ฮิมหมั่นงาน (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download