ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000222
ชื่อโครงการ (ไทย)
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ปากช่อง โดยใช้กระบวนการพัฒนาองค์กร ปี 2548
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Administration development of 5.4th Vector Borne Disease Control Center, Pakchong District By Organization Development Process in 2005.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
ประเภทกลุ่มโรค
SYSTEM
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของศูนย์ย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ปากช่อง
ปีที่สำเร็จ
2548
คำค้น
การพัฒนาศักยภาพ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ธวัลรัตน์ แดงหาญ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download