ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000220
ชื่อโครงการ (ไทย)
การประเมินประสิทธิผลการอบรม การสอบสวนโรคสำหรับทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของหน่วย คู่สัญญาบริการปฐมภูมิ ในเขต 5
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Effectiveness Investigation Training Programme for Surveillance Rapid Response Team for Contracting Unit for Primary care in Zone 5
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SYSTEM
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินประสิทธิผลการอบรม การสอบสวนโรคของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ของหน่วยคู่สัญญาบริการปฐมภูมิ (Contracting Unit for Primary care :CUP) ในเขต 5
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว, SRRT, หน่วยคู่สัญญา
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- กัลยาณี จันธิมา (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download