ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000219
ชื่อโครงการ (ไทย)
การประเมินความไม่เหมาะสมของการใช้สถิติในงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Evaluation of inappropriate statistical reporting in research articles in Diseases Control Journal
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SYSTEM
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อประมาณค่าร้อยละของการใช้สถิติไม่เหมาะสมในบทความวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งการใช้สถิติพรรณนา สถิติวิเคราะห์
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
สถิติ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นันทนา สุขมา (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download