ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000218
ชื่อโครงการ (ไทย)
ความชุกของไข้มาลาเรียในทหารพรานและตำรวจตะเวนชายแดนที่ปฏิบัติการบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ปี 2548
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Prevalence of malaria in ranger and border patrol police,Thai – Cambodia border area,2004.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
ความชุกของไข้มาลาเรียในทหารพรานและตำรวจตะเวนชายแดนที่ปฏิบัติการบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ปี 2548
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความชุกของผู้ติดเชื้อไข้มาลาเรีย ศึกษาความรู้ การรับรู้ และพฤติกรามการป้องกันไข้มาลาเรียในทหารพรานและตำรวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติการบริเวณชายแดน ไทย-กัมพูชา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
ปีที่สำเร็จ
2548
คำค้น
ไข้มาลาเรีย, การป้องกัน, อัตราความชุก, ทหารพราน, ตำรวจตระเวนชายแดน , ชายแดนไทย-กัมพูชา
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- อภิรัตน์ โสกำปัง (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download