ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000216
ชื่อโครงการ (ไทย)
การตอบสนองของข้อมูลสารสนเทศทางระบาดวิทยาต่อการดำเนินงานควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออกในชุมชน เขตสาธารณสุขที่ 4
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการตอบสนองต่อข้อมูล สารสนเทศทางระบาดวิทยาในการกระตุ้นให้เกิดการดำเนินงานควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออกและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ปีที่สำเร็จ
2548
คำค้น
โรคไข้เลือด , ข้อมูลสารสนเทศทางระบาดวิทยา
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายนิคม กสิวิทย์อำนวย (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download