ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000215
ชื่อโครงการ (ไทย)
การดำเนินงานทางระบาดวิทยาและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ของหน่วยคู่สัญญาบริการปฐมภูมิ เขตสาธารณสุขที่ 4
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SYSTEM
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับการดําเนินงานทางระบาดวิทยา 2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างและความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านประชากรกับการดําเนินงานทางระบาดวิทยา ของบุคลากรหน่วยคู่สัญญาของบริการระดับปฐมภูมิ
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
ระบาดวิทยา
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายชีวิน สมสว่าง (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download