ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000214
ชื่อโครงการ (ไทย)
ภาวะผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกในคนงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประเภทผ้าและศิลปประดิษฐ์ในเขต 4
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Study Musculoskeletal Disorders among Workers in Community Enterprises within Regional Area 4
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
รายละเอียดโครงการ
ภาวะผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกในคนงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประเภทผ้าและศิลปประดิษฐ์ในเขต 4
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินขนาด ลักษณะปัญหาความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกนคนงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประเภทผ้าและศิลปประดิษฐ์
ปีที่สำเร็จ
2548
คำค้น
ภาวะผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูก
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสาวโสภาพรรณ จิรนิรัติศัย (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download