ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000211
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาความไวของยุงลายบ้านต่อสารเคมีกำจัดแมลงจังหวัดจันทบุรีและตราด ปี 2549
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Study of Aedes aegypti susceptibility for insecticides in Chanburi and Trad provinces, 2006
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดโครงการ
การศึกษาความไวของยุงลายบ้านต่อสารเคมีกำจัดแมลงจังหวัดจันทบุรีและตราด ปี 2549
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
---
ปีที่สำเร็จ
2549
คำค้น
ยุงลายบ้าน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- วรรณภา ฤทธิสนธิ์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download