ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000210
ชื่อโครงการ (ไทย)
คู่มือการพัฒนาแกนนำในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคและโรคเอดส์
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เป็นคู่มืออบรมความรู้ ทักษะที่จำเป็นสำหรับแกนนำเพื่อให้มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคและโรคเอดส์ 2.เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดูแล แนะนำ ช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรคและโรคเอดส์สำหรับแกนนำ
ปีที่สำเร็จ
2549
คำค้น
การดูแลผู้ป่วยวัณโรคและโรคเอดส์
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางยุพิน ชินสงวนเกียรติ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download